Powered by YONG DA B.V

FREE_SHIPPING

+31(0)70-3311713
Over ons - EUROPEHORECA-your best choice for non-food horeca
TERMS

Algemene Voorwaarden


Algemeen

·         Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, verkopen en leveringen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;

·         De koper wordt geacht deze voorwaarden te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling;

·         Eventueel door de koper gehanteerde inkoopvoorwaarden binden de verkoper niet, indien zij afwijken van de onderhavige condities.

Aanbiedingen

·         Alle door de verkoper gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders vermeld;

·         Orders en/of overeenkomsten binden verkoper eerst na zijn schriftelijke bevestiging;

·         Verkoper behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

Levertijden

·         De opgave van levertijden geschiedt altijd bij benadering;

·         Verkoper verplicht zich de opgegeven levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch is aansprakelijk voor overschrijding van de opgegeven levertijd;

·         Overschrijding van de levertijd verplicht verkoper niet tot enige vergoedingen geeft de koper niet het recht de overeenkomst te annuleren;

·         Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstermijn door de koper niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.

Levering

·         Af magazijn. Zendingen van een netto factuurbedrag boven de € 50,00 worden franco huis geleverd binnen Nederland, voor deze geld voor buitenland(binnen EU) een netto factuurbedrag boven de € 1500,00, indien gebruik gemaakt kan worden van onze vaste expediteur of van eigen vervoer, tenzij in onze aanbieding en/of orderbevestiging speciale voorwaarden en/of kortingen van toepassing zijn;

·         Voor overige bestemmingen leveringen af magazijn Den Haag geld het benodigde verzendkosten. Wij houden ons het recht voor om afnemers eventueel onder rembours te leveren.

Eigendomsvoorbehoud

·         De door de koper geleverde goederen blijven eigendom tot dat de koopprijs en de eventueel door de koper contractueel verschuldigde rente en kosten volledig zijn betaald;

·         Koper is slechts gerechtigd de goederen te vervreemden of te verwerken, voor zover deze handelingen voortvloeien uit de regelmatige uitoefening van zijn bedrijf. Onder betaling wordt hier uitsluitend verstaan her ontvangen van het op de factuur vermelde geldbedrag, vermeerderd met eventuele rente en kosten.

·         Schades dienen binnen 24uur te zijn aangemeld.

Prijzen

·         Elke prijsopgave is vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen. Indien gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum der offerte en die levering, de (kost)prijzen een verhoging ondergaan, zal de prijs met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften, door de verkoper dien overeenkomstig worden verhoogd. De door ons opgegeven prijzen zijn altijd exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Met de nieuwe prijslijst komen alle voorgaande noteringen te vervallen.

Betaling

·         Betaling dient netto te geschieden, zonder enige korting of schuldvergelijking, middels korting of overmaking op een door verkoper aangewezen bank- of girorekening, binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De door de bank aangegeven valutadatum is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

·         Voor leveranciers binnen Nederland kunnen de factuurbedragen worden verhoogd met een kredietbeperkingstoeslag van 2%, welke in mindering kan worden gebracht, indien de betaling de verkoper binnen 14 dagen na factuurdatum bereikt.

·         In gevallen dat:

-de koper in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, ofwel een verzoek tot het bekomen van surseance van betaling indient;

-beslag op het geheel of gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd;

-de koper komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

-de koper enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;

-de koper handelt in strijd met enige wettelijke of uit deze condities voortvloeiende, op hem rustende verplichtingen;

-de koper nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;

-de koper overgaat tot het staken of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, heeft door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemeide omstandigheden verkoper het recht, hetzij de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, het zij enig bedrag, verschuldigd door de koper op grond van door verkoper verrichte levering, ter stand en zonder enige waarschuwing of in gebreke stelling nodig is, in zijn geheel op te eisen, alles onderverminderd het recht van verkoper op vergoeding van kosten, schaden enm interesten.

Rente en Kosten

·         Indien de betaling niet binnen de in het vorig artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de koper van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van minimaal 1% per gedeelte van een maand verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag.

·         Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de koper.

·         De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door koper verschuldigde bedrag met een minimum van € 75,00.

Reclames

·         Eventuele reclames worden door verkoper slechts in behandeling genomen, indien zij hem - rechtstreeks - binnen 7 dagen na aflevering van de betreffende goederen schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten, na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht het geleverde, resp. de factuur te hebben goedgekeurd. Als dan worden reclames niet meer door de verkoper in behandeling genomen.

·         Indien de reclames door de verkoper gegrond wordt bevonden, dan is verkoper uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen, zonder dat de koper daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. Geringe afwijkingen van de offertes in kwaliteit of kleur, of welke volgens handelsgebruik algemeen toelaatbaar worden geacht, zijn geen grond van reclame.

·         Het indienen van een reclame ontslaat de koper nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van verkoper. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na schriftelijke toestemming van de verkoper.

·         De verzendkosten voor retourzendingen zijn op kosten van de koper.

Voorbehoud

·         Alle door ons in catalogi, folders, offertes etc. vermelde afmetingen, modellen etc. zijn ontleend aan de gegevens van derden en derhalve vrijblijvend.

Overmacht

·         In geval van overmacht heeft de verkoper het recht om te zijner tijd keuze en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, danwel de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat verkoper daardoor tot enig schadevergoeding gehouden zal zijn.

·         Onder overmacht wordt ten dele verstaan elke omstandigheid waardoor de nakoming van de overeenkomst door de verkoper redelijkerwijs door de koper niet meer kan worden verlangd, daaronder in ieder geval begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in-en uitvoerverboden en contingenteringen en bedrijfsstoringen.

Transport

·         Transport der goederen geschiedt voor rekening en voor risico van de koper. De koper dient voor eventuele verzekering zelf in te staan, ook in geval franco wordt geleverd.

Aansprakelijkheidsuitsluiting

·         Nimmer kan koper en of derden ons aansprakelijk stellen voor bedrijfschaden en of andere schaden voortvloeiend uit:

- fabricage fouten door fabrikant;

- door ondeskundig gebruikt van gekochte apparatuur, producten en goederen;

- gebruik van apparatuur, producten en goederen waarvoor deze niet zijn bedoeld.

·         In alle andere gevallen zijn aansprakelijkheid gelimiteerd tot de aankoop bedrag dan wel aanneemsom van het desbetreffende apparatuur, product en of goed.

Nederlands Recht

·         Op alle door verkoper te sluiten overeenkomsten is bij uitsluiting het Nederland recht van toepassing.

Europehoreca.com Retourregels

·         U kunt producten zonder opgave van reden ruilen of retourneren. Hierbij hanteren wij enkele eenvoudige spelregels. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

·         U mag een product tenzij anders vermeld- tot 14 dagen na ontvangst bekijken en beoordelen. Wij verzoeken u hierbij wel zorgvuldig met het product en de verpakking om te gaan. Ziet u af van de aankoop, dan dient u het product binnen deze 14 dagen aan ons te retourneren.

·         Wij nemen alleen goederen terug als deze ongeopend en in de originele verpakking zijn. Let dus goed op wat u besteld, bijvoorbeeld op de maat en voltage/wattage van de producten.

·         De volgende zaken kunnen wij niet terug nemen: Aanbiedingen, decoratie, porselein, onderdelen, verlichting en speciale bestelling kan niet worden omgeruild.

·         Gebruikte artikelen nemen wij niet terug.

Retour Naar Webshop (zelf voldoende frankeren)

·         Terug zenden via een pakketdienst zoals PostNL of DHL. U dient het product goed te verpakken.

·         Voeg bij een retourzending altijd het retourformulier aan toe.

·         Stuur het product voldoende gefrankeerd terug naar het op het retourformulier aangegeven adres en/of toeleverancier.

·         We zullen de geretourneerde product waarde na ontvangst binnen 7 dagen terugboeken naar de opgegeven rekeningnummer. Van beide verzendkosten worden niet gecrediteerd.

·         Voor reparatie dient u het product met alle bijbehorende accessoires en voor zover redelijkerwijs mogelijk in de originele staat en fabrieksverpakking aan ons aan te bieden.

·         Wij kunnen u retournering alleen in behandeling nemen als u de zending voorziet van een aankoopbewijs.

·         Bij verlies of zenden worden rembours worden het niet in behandeling genomen.

·         Schades die zijn ontstaan tijdens transport dienen binnen 24 uur te zijn gemeld bij ons.

Garantiebepalingen

·         Op alle door ons geleverde nieuwe apparatuur krijgt u 12 maanden onderdelengarantie waarvan 3 maanden op arbeid en voorrijkosten.

·         Bij beschadigingen, onoordeelkundig gebruik, defecten voorkomend uit een stroomstoring, of reparaties verricht door anderen dan onze monteurs, komt de garantie te vervallen.

·         Op horeca meubilair wordt er geen garantie gegeven.

·         Wij staan in voor de deugdelijkheid en kwaliteit van de door ons geleverde goederen, voor een door ons aangegeven periode.

·         Tevens garanderen wij dat het geleverde voldoet aan de voorschriften van het IJkwezen.

·         Onze garantieverplichtingen strekken zich uit tot herstel/vervanging van gebreken welke onder de garantie vallen.

Others

·         Iedere service- en/of garantieverplichting vervalt indien de wederpartij.

·         De goederen niet of niet volledig betaald heeft.

·         Enige verplichting jegens ons niet stipt nakomt.

·         Door derden reparaties of andere werkzaamheden laat verrichten, of wijzigingen aanbrengt danwel laat aanbrengen.

·         Het geleverde niet volgens de voorschriften gebruik.

·         De garantieperiode laat verlopen zonder enige klacht dienaangaande.

·         Uitgesloten van garantie zijn die delen en onderdelen, die niet direct van invloed zijn op het leveren van deze prestatie, zoals verlichting, glas, sloten, zwenkwielen, branders en thermokoppels van doner en shoarmaapparatuur, deurrubber, bedieningsknoppen, etc.

·         Garantie gedurende de aangegeven periode betreft zowel de kosten van arbeid, voorrijkosten als van onderdelen en materialen tijdens normale werkdagen (09.00 – 17.00 uur).

·         Weekend en de avonduren alleen met een servicecontract.

·         Wederverkopers en verhuurbedrijven zijn uitgesloten van garantie.

·         Aankopen buiten de Benelux hebben geen garantie.

·         Retournering van het geleverde kan slechts geschieden als de verpakking niet is aangebroken, en het artikel dus ook niet gebruikt is.

·         Artikelen aangeboden in de categorie gebruikt worden zonder garantie geleverd.

1150.jpg